నిర్వహణాధికారుల బృందం

ముఖ్య సంపాదకుడు: ఉమేష్ ప్రసాద్, BDS, MPhil
గౌరవనీయులు సలహాదారు: రాజీవ్ సోని, Ph.D.
సృజనాత్మక & డిజిటల్: ఇమ్రాన్